Akademia Piłkarska Wilki Warszawa

REGULAMIN

 AKADEMII PIŁKARSKIEJ „WILKI” WARSZAWA

 

§1

 Zasady ogólne

 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej „WILKI” Warszawa, zwaną dalej Akademią, może zostać dziecko urodzone w 2001-2008 roku i młodsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

 2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej Akademii oraz niniejszego Regulaminu

 3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

 5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

 6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

 7. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

 

§2

Prawa i obowiązki zawodnika Akademii

 

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii.

 2. Zawodnik Akademii zobowiązuje się:

 a) godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

 b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić buty piłkarskie oraz buty halowe,

 c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

 d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

 e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,

 f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

 g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

 h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,

 i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

 j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.

 3. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

 4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.

 5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed rozgrywkami w czasie ustalonym przez trenera.

 6. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Akademii.

 7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 8. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Akademii.

 

§3

 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii

 

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ źle wpływa to na ich koncentrację.

 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach lub wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek. Rodzic/opiekun prawny ma do wyboru dwie opcje opłat: do l5-go dnia każdego miesiąca i po 15 dniu każdego miesiąca, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca. Informacja dotycząca wysokości opłat podawana jest w momencie przystąpienia do grona członków Akademii.

 5. Brak opłaty opisanej w $3 pkt. 4 skutkuje skreśleniem z listy członków Akademii. Ponowne przystąpienie do członkostwa Akademii wiąże się z poniesieniem wszystkich opłat, które ponosi nowo przybyły zawodnik.

 6. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.

 7. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 4 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem – koordynatorem Akademii.

 8. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii.

 10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Akademii.

 

 

§4

 Rodzaje wyróżnień

 

1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii są;

 a) pochwała,

 b) list gratulacyjny,

 c) dyplom uznania,

 d) nagroda rzeczowa,

 2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Akademii.

 

§6

 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

 

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii są:

 a) upomnienie,

 b) nagana,

 c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,

 d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.

 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

 3. W przypadku uczestnictwa – bez zgody władz Akademii – zawodnika Akademii w zawodach, turniejach, treningu czy innej formie rywalizacji sportowej organizowanej przez inne kluby sportowe, Zarząd Akademii może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu zawodnika ze struktur Akademii.

 

§7

 Postanowienia końcowe

 

1. Akademia zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia ze struktur Akademii, a Zarząd Akademii ma prawo do zgłoszenia tego zdarzenia do Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

 3. Trener prowadzący daną drużynę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami

 w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.

 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd Akademii.

 5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Zarząd Akademii. Od decyzji Zarządu Akademii nie ma odwołania.

 

Zarząd

Akademii Piłkarskiej „WILKI”